วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมด้วยนางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี