วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓