ร่วมประชุมปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.