คณะครูโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามร่วมจัดงานกฐินสามัคคีวัดสุกรีย์บุญญาราม