วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และ นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ ประธานภาคสงฆ์ 13 มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนางสาวจิรนุช บุญสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา , นางกรรณิการ์ แสงโนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางตรง และนางสาวรุ่งรัตน์ สุนทรประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ พร้อมคณะครู เนื่องในโอกาสที่รับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

ภาพ:นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ