ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ระดับ AA คะแนน 96.88 เกียรติบัตรการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว และ เกียรติบัตรรางวัล “ชมเชย” กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น) เกียรติบัตรรางวัล “ชมเชย” กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น)