โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านได้รับป้ายตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยผ่านการประเมินรอบที่สาม ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ดำเนินการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง