มีนาคม-11 รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว รักษามาตรฐานระดับเพชร ครั้งที่ 1