สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3นำโดยนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เรียกโดยย่อว่า ศป.สพป.ชบ.๓ เพื่อขับเคลื่อการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 โรงเรียน ได้สร้างหน่วยงานในระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) ครบ 100% แล้ว