วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบเกียรติบัตรรับรองผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 10 องค์ประกอบ ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า โรงเรียนบ้านชากนอก โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนบ้านทุ่งค่า โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนห้วยใหญ่ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)และเกียรติบัตรโครงงานสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนวัดมโนรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3