โรงเรียนวัดมโนรม ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โดย นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม และ นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จำนวน 12 คนและบริษัท เอซโซ่ ในส่วนของชุมชนจำนวน 14 คน