วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 มอบหมายให้นางพีรญา ภานุมาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมในพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ศาสนาซิกข์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี