วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดยมี นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง