วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนบ้านบ่อวิน จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนทุกคนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครู โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือ และให้โอวาทกับนักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล
ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน 
ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารเอนกประสงค์