วันพุธ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

พร้อมคณะครู ได้จัดพิธีลงนาม MOU โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงงานคุณธรรม โดยมีนางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 และ นางเตือนใจ ดวงละม้าย ข้าราชการบำนาญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยกำหนดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และ 7 สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย โรงเรียนวัดโป่ง โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสันติคม และโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เพื่อให้สถานศึกษานำคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการศึกษาและการดูแลนักเรียนให้เกิดผลในการปฏิบัติ เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ การสร้างเครือข่ายตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย