วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวจิรนุช บุญสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคานายกฤษณะ สายสมบัติ ผอ.โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง นางกรรณิการ์ แสงโนราช ผอ.โรงเรียนบ้านทางตรง และนางสาวรุ่งรัตน์ สุนทรประยูร รองผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๕ และงานมหาจุฬา สมัชชา วิถีพุทธ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มจร โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี ประธานในพิธีมอบโล่พระราชทาน ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักงานพระสอนศีลธรรม กับสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันดำเนินการคัดเลือก และประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อยกย่องประกาศเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลและทำ MOU ความร่วมมือระหว่างกัน