ผู้บริหารและคณะครูรับการตรวจคัดกรองควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit