โรงเรียนบ้านขลอด โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and transparency assessment online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕