วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต้อนรับ นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์- เทค เพื่อให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีคุณภาพ มีอาชีพ สู่สังคมอย่างยั่งยืน