วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ
คณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ เข้ารับการประเมินห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ประธานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2  และนางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประเมินห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านอำเภอ ขอขอบพระคุณมากค่ะ