วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และนายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ของนางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ณ ห้องประชุมวันแม่
โรงเรียนบ้านสัตหีบ โดยมีนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในครั้งนี้