วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางชญานันท์ สัมมา ประธานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1 พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดหนองจับเต่าให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยมีนายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และ ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน