วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางพีรญา ภานุมาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขยะเหลือศูนย์ร้อยเปอร์เซ็น (ZERO WASTE PROJECT) ณ เทศบาลตำบลบางละมุง

โดยภายในงานได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดการขยะนอกสถานที่ของชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ และวิสาหกิจชุมชนไฮโดรดิน 3P เกษตรในเมืองพัทยา (ชุมชนมาบประดู่) ซึ่งเป็นชุมชนที่มีจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำขยะกลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด