วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฟื้นฐาน (ONET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3