วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

ภาพ:นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ