วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุพัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณธัญนันท์ สุภาภรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัด “การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567” เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ