วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเนินตอง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครูดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมนมโรงเรียน ที่นักเรียนจะต้องดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้จะมีการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา