วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปรึกษาข้อราชการ เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3