วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมกันนี้ได้แนะนำบุคลากรใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3