วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี นางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการการสรุปผลการดำเนินงานวิจัย และประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ระบบ แปล 2 ภาษา) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Webinar ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://www.facebook.com/chon333