วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมตรวจรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ภายใต้การดำเนินโครงการของนางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ : นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ