วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผู้สอนให้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ หรือผลงานเป็นแบบอย่างได้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรม “Chon 3 Active Learning Symposium, 2023″ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3