วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน Google meet โดยสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับฟังถึงวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปี 2566 โดยมีนายพิรุณ แพทย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ภายใต้การดำเนินงานของ นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3