วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการ นายอนุชิต สงวนหงษ์ รองผู้อำนวยการ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนำเสนอปัญหา จัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  เพื่อร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่อไป