http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901696416568_1.pdf

ประกาศ ผลการประกวดผลงานการจัดทำผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566