ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901693548205_1.pdf