ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901691056776_1.pdf

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)