วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งได้รับการบรรจุวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จำนวน 76 อัตรา เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา และเป็นการให้โอวาทแก่บุคลากรในสังกัด และทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คุณครูทุกท่านที่บรรจุในสังกัด สพป.ชลบุรี 3 ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู ในการนี้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ชลบุรี เขต 3 แนะนำการมาติดต่อราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3