วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายอคะเณร์ ศรีชะอุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๕ พร้อมด้วยนางพัชรา บุรีเทศน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านทางตรง ภายใต้การบริหารงานของนางกรรณิการ์ แสงโนราช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านทางตรง https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านทางตรง

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ