วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางปิยวรรณ หอมเอนก พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านบางละมุงให้การต้อนรับนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้โรงเรียนบ้านบางละมุง จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้