วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 มอบหมายให้นางสาวจินดา เกษศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ภายใต้การบริหารงานของนายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกและคณะครูโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

ภาพ : ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ