วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 มอบหมายให้นางสาวจินดา เกษศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนางปัทมาพร ศรีกำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์และคณะครูโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

ภาพ : ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ