วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพร้อมด้วยนางนิลุบล ประดับทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4 นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) ภายใต้การบริหารงานของนางสาวเปรมประภา สุมางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) และคณะครูโรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)

ภาพ : ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ