วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวจินดา เกษศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี ก่อผจญ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน ภายใต้การบริหารงานของนางสาวจินดา เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาหิน

ภาพ :นางเทพสุดา วัฒนวงศ์สุโข และนายเดชา เมืองจันทร์

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ