วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 พร้อมด้วย นางสาวจินดา เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกร -ราษฎร์บำรุง) ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน โดยมี นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน และคณะครูโรงเรียนบ้านหุบบอนให้การต้อนรับ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในโอกาสนี้ นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่คุณครูของโรงเรียนบ้านหุบบอน จำนวน 8 ท่าน ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การประเมินคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://www.facebook.com/chon333

ภาพ : ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านหุบบอน

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ