วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ภายใต้การบริหารงานของนายธวัช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ และคณะครูโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ