วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด นายธวัช ใจเย็น ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) โดยมี นายปิยวัฒน์ ภาพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) และคณะครูโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)ให้การต้อนรับ https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ