วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางนิลุบล ประดับทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4 นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ภายใต้การบริหารงานของนางวันทนา มุลเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง https://www.facebook.com/chon333

ภาพ : ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ