วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางนิลุบล ประดับพร ประธานกลุมโรงเรียนบางละมุง 4 นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ภายใต้การบริหารงานของนายสุเทพ พันธ์โสลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน https://www.facebook.com/chon333

ภาพ : ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ