วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 พร้อมด้วย นายธวัช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านบ่อวิน โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน และคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อวินให้การต้อนรับ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านบ่อวิน

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ